Přínosy a důsledky

 1. PPO je jednou z nejvýznamnějších pražských komunikací vedoucí ulicemi Průmyslová a Kbelská a převádějící dopravu severojižním směrem.
 2. Vzhledem k období svého vzniku jde o komunikaci z dnešního úhlu pohledu nešetrnou a do území vnášející celou řadu nevhodných a nechtěných dopadů a vlivů. Nicméně hlavním nedostatkem je tvorba dopravních kongescí (kolon).
 3. Oproti jiným komunikacím ve městě nahrazovaným novými trasami pro úplné odstranění zátěže, nebo jen odlehčení, v případě PPO je stávající trasa v rámci celoměstské koncepce dlouhodobě pozičně fixovaná, „pouze“ je třeba rozvíjet její charakter v souladu s aktuálními a budoucími potřebami města.
 4. Řešený úsek zahrnuje mj. vyřešení problematiky úrovňových světelně řízených křižovatek v Hloubětíně v křižovatkách ulic Průmyslová – Poděbradská – Kbelská a Kbelská – Kolbenova. Povrchový úsek PPO je nahrazován hloubeným tunelem délky cca 670 m na jehož povrchu vzniká místní propojení a hlavní průjezdné dopravní intenzity jsou tak od okolního území dokonale odcloněny.
 5. Denní intenzity dopravy se na PPO pohybují podle úseku až k 88 tis. voz/den, v úseku plánovaného tunelu Hloubětín vlivem stávajících SSZ se dnes pohybují pouze kolem cca 36 tis. voz/den. To významným způsobem narušuje kapacitu a plynulost dopravy nejen na PPO.
 6. Celková délka PPO činí 8,75 km, dnes 2×2 jízdní pruhy v celé délce, řešený úsek s tunelem Hloubětín představuje délku úpravy 1,970 km, tj. od km 3,310 – km 5,280.
 7. Cílem úprav je zvýšení plynulosti a bezpečnosti pro všechny účastníky dopravy, tj. automobily, ale i MHD, pěší a cyklisty. Zásadním požadavkem je však mj. omezit dlouhé kolony vozidel před jednotlivými křižovatkami, a to buď zlepšením průjezdnosti křižovatek, případně změnou z úrovňových křižovatek na mimoúrovňové.
 8. V rámci nového návrhu zůstávají nadále 2×2 průběžné jízdní pruhy (š. 3,5 m) doplněné o potřebné řadící, připojovací a odpojovací pruhy v křižovatkách, tak aby došlo ke zvýšení kapacity. Stávající rychlostní limity se v rámci změn nemění, s ohledem na směrové a sklonové parametry tunelu Hloubětín je v tomto úseku uvažována povolená rychlost 50 km/h. Vzhledem k morfologii území a výškovému vedení ulice Kbelská je třeba pro tunel Hloubětín zajistit výjimku z platné ČSN 737507 ohledně povoleného podélného sklonu komunikace v tunelu. Oproti požadavkům normy 5 % je navržen sklon 7%, čemuž odpovídají další parametry návrhu, mj. vzduchotechnika a rozhledové poměry. Bez využití vyšší hodnoty není provedení návrhu reálné.
 9. Při návrhu úprav je kladen důraz i na zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty – nepřerušené severojižní bezmotorové propojení podél PPO, sdružená cyklo-pěší stezka šířky 4,0 m, ve stísněných poměrech 3,0 m. Zároveň je náplní příprava na příčné bezmotorové vazby východ západ, případně přímo realizace příčných vazeb nových. Konkrétně podchod a lávka v lokalitě přírodního parku Smetanka a lávka v sousedství železničního mostu na trati na Lysou nad Labem.
 10. Návazný úsek komunikace Kbelské bude doplněn o průběžný mezikřižovatkový (kolektorový) pruh propojující připojení a odpojení od Kolbenovy po Novopackou.
 11. Předpoklad termín počátku realizace tunelu Hloubětín je v roce 2027.
 12. Celkové stavební náklady na potřebné změny na PPO v daném úseku s tunelem Hloubětín představují cca 5,2 mld. Kč bez DPH, (vč. 10% rezervy). Stanoveno k cenové úrovni k 02.2021. S ohledem na aktuální vývoj cen a inflace lze očekávat další navyšování ceny v čase.
 13. Při realizaci tunelu Hloubětín a návazných úseků se předpokládá převedení dopravy vždy do jednoho dopravního pásu s uspořádáním min. 1+1 jízdní pruh. Vlastní realizace tak bude probíhat po polovinách při trvalém zachování omezeného průjezdu.
 14. V rámci širší koordinace není předpoklad potřeby dokončení žádné významné stavby v předstihu. Naopak realizace úprav na PPO, mj. tunelu Hloubětín, je uvažováno jako nezbytná předinvestice pro stavbu dokončení Městského okruhu.
 15. Z pohledu platného ÚP je třeba prověřit soulady s aktuálními funkčními plochami na základě stanoviska ÚZR MHMP, v případě tunelu Hloubětín lze očekávat drobné nesoulady s funkčními plochami, ale mj. problém nesouladu rozsahu tunelového úseku.
keyboard_arrow_up